شرکت مهندسی البرز نقش جهان

  زمینه های فعالیت: مدیریت ساخت - معماری- سازه - ژئوتکنیک - تأسیسات مکانیکی - تأسیسات الکتریکی
  • مدیریت پروژه استخر سرپوشیده دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان

  – پروژه موصوف مرکز آبی معظمی است در ابعاد و مقیاس استانداردهای بین المللی

  استخر سرپوشیده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  سایر پروژه های اخیر

  تمام پروژه ها را ببینید
  مجموعه برج های مسکونی آبشار

  مجموعه برج های مسکونی آبشار

  مجموعه برج های مسکونی پزشکان مشتاق

  مجموعه برج های مسکونی پزشکان مشتاق

  مجموعه برج های مسکونی پزشکان هزارجریب

  مجموعه برج های مسکونی پزشکان هزارجریب