جمع سپاری و تأمین مالی از طریق عرضه سهام
    سرمایه گذاری مشترک
    پیش خرید محصول نهایی
    تخصیص اعتبار شتابدهی