دسترسی به نیروهای انسانی متخصص
  اعتبار بخشی به تیم های نوپا
  ارائه ایده های فناورانه در مسیر تجاری سازی
  تسهیلگری و شتابدهی

  ارزش های اساسی فناد

  • اولین ارزش
   تسهیلگری و شتابدهی
  • دومین ارزش
   ارائه ایده های فناورانه در مسیر تجاری سازی
  • سومین ارزش
   اعتبار بخشی به تیم های نوپا
  • چهارمین ارزش
   دسترسی به نیروهای انسانی متخصص

  تسهیلگری و شتابدهی

  با هدف بهره مندی از ظرفیت های کارخانجات و صنایع مادر موجود در استان و کشور با توجه به روابط ارزشی همکاری های عمیق و موثر ایجاد شده

  ارائه ایده های فناورانه در مسیر تجاری سازی

  ایده هایی با بازارهای رو به رشد و پشتیبانی فنی و مالی برای فرصت آفرینی تیم های مستعد کاری

  اعتبار بخشی به تیم های نوپا

  در راستای تأمین مالی، ورود به بازار و سرمایه پذیری شرکت های نوپا

  دسترسی به نیروهای انسانی متخصص

  حمایت های تخصصی از تیم های برگزیده با قابلیت توسعه و تجاری سازی تکنولوژی یا محصول نوآورانه بعد از خروج از فرآیند شتاب دهی